^Do góry
 • 1
  "Nasza szkoła określając się jako część misji Kościoła pragnie zachowywać i przekazywać jego nauczanie poprzez formację duchową całej społeczności szkolnej, tworzenie środowiska promującego wartości katolickie oraz dzielenie się doświadczeniem wiary."
 • 2
  "Działania [szkoły] będą owocne, gdy świat wartości wyniesiony przez dziecko z domu rodzinnego będzie zbieżny ze światem wartości proponowanym przez szkołę. Szkoła może jedynie wspierać rodziców w wychowaniu dziecka."
 • 3
  "Bardzo ważnym zadaniem, jakie stawiamy sobie w naszej pracy wychowawczej jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka we wszystkich sferach jego aktywności przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych zdolności oraz możliwości każdego ucznia."
 • 4
  "W placówkach Fundacji troszczymy się o wychowanie patriotyczne, ucząc miłości do Ojczyzny. Chcemy, aby nasi uczniowie poznawali zarówno światowe jak i europejskie dziedzictwo historyczne oraz kulturowe."
 • 5
  "…rodzice są naturalnymi oraz niezastąpionymi wychowawcami swoich dzieci, dlatego szkoły kładą szczególny akcent na ścisłą współpracę z rodzicami wspierając ich w procesie wychowawczym."
baner

Wnioski

Wnioski w Raportu z ewaluacji problemowej

przeprowadzonej w szkole w dniach 10‑12 lutego 2014 r.

przez ewaluatorów Kuratorium Oświaty w Warszawie:

 

1. W celu zachęcenia, motywowania, aktywizowania uczniów, wykorzystywania ich pasji poznawczej, gotowości do współpracy i zabawy, nauczyciele stosują różnorodne atrakcyjne dla dzieci metody pracy.

2. Atmosfera w szkole sprzyja uczeniu się, gdyż nauczyciele motywują i wspierają uczniów, sposób oceniania zachęca dzieci do nauki, wszyscy przyjaźnie odnoszą się do siebie.

3. Działania nowatorskie prowadzone w szkole angażują uczniów, pozytywnie wpływają na ich rozwój i osiągane wyniki.

4. Organizacja procesów edukacyjnych pozwala uczniom odwoływać się do własnych doświadczeń i wiedzy, jest przydatna w życiu codziennym oraz wykorzystuje możliwości środowiska lokalnego.

5. Osiągnięcia uczniów są monitorowane i szczegółowo analizowane, a  wypracowane wnioski ukierunkowują działania dydaktyczne nauczycieli, przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

6. Działania szkoły zorientowane są na zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, znajomość i przestrzeganie zasad postępowania, a  także współżycia w szkole. Szkoła postrzegana jest przez społeczność jako bezpieczna, ale uczniowie w ankietach wskazują na pojedyncze przypadki świadczące o niepożądanych zachowaniach.

Copyright © 2013. KSP FNRR Rights Reserved.